Cung ứng dịch vụ cho vay P2P Lending

FLB là đơn vị trung gian và quản lý sản phẩm cho vay ngang hàng, FLB sở hữu số lượng lớn khách hàng là cá nhân, tổ chức có nhu cầu cung cấp vốn vay và sẽ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay giới thiệu cho bên cấp vốn, trong đó FLB là bên bảo đảm khoản vay cho khách hàng

Phương thức vận hành: FLB là trung tâm luân chuyển