Cung ứng dịch vụ vay P2P Lending

FLBC là đơn vị trung gian và quản lý sản phẩm vay ngang hàng, FLBC sở hữu số lượng lớn khách hàng là cá nhân, tổ chức có nhu cầu cung cấp vốn vay và sẽ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay giới thiệu cho bên cấp vốn, trong đó FLBC là bên bảo đảm khoản vay cho khách hàng

Phương thức vận hành: FLBC là trung tâm luân chuyển